Jaarverslag 2020

REPTIELENOPVANG ZWANENBURG

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 31 DECEMBER 2020

 

 

 

 

 

INHOUD Pagina

 

 

 

VERKLARING 2 - 3

BALANS 4 - 5

WINST- EN VERLIESREKENING 6

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING 7 - 8

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 9

TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020 10

 

 

 

Het bestuur van de Reptielenopvang Zwanenburg Zwanenburgdijk 493

1161 NX ZWANENBURG

 

Nieuw-Vennep, 24 april 2021

 

 

Geacht bestuur,

 

  1. VERKLARING Opdracht

Ingevolge uw opdracht heb ik het financieel verslag 2020 van Stichting Dierenhulpdienst Nederland h/o Reptielenopvang Zwanenburg te Zwanenburg samengesteld op basis van de door verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming.

 

 

Werkzaamheden

 

Wij hebben onze samenstellingopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 ‘Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie’. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaar- heid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

 

 

Bevestiging

 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij het verslag samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

 

 

 

 

  1. ALGEMEEN

 

    1. Doelstelling van de stichting;

 

  • Opvangen van reptielen en bijzondere dieren en bemiddelen naar gespecialiseerde opvangcentra van dieren die niet onder onze doelgroep vallen.

  • Vangen (of assisteren bij vangst) van reptielen en bijzondere dieren en bemiddelen naar gespecialiseerde opvangcentra van dieren die niet onder onze doelgroep vallen. Hierbij werken we vaak nauw samen met dierenambulance , Dierenbescherming , politie en gemeenten.

  • In enkele gevallen herplaatsen van dieren -met toestemming van afstandsnemer- doch onder strenge voorwaarden

  • Educatie over dieren binnen onze doelgroep bieden

  • Informatie geven over dieren binnen onze doelgroep aan een ieder die dat behoeft

  • Medewerking verlenen aan betere wetgeving omtrent dieren binnen onze doelgroep

  • Uiteraard dierenbescherming , in de breedste zin van het woord.

.

 

    1. Bestuur

 

In de verslagperiode bestond het bestuur uit de voorzitter J. Oudhoff, secretaris R.J. Dumont en penningmeester M. Boerop.

 

 

    1. Overige informatie

 

De stichting is in 2010 opgericht met de naam Stichting Dierenhulpdienst Nederland maar treed naar buiten onder de naam Reptielenopvang Zwanenburg en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 50607405. De Stichting heeft de ANBI status, het RSIN nummer is 822832781.

 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

 

 

Hoogachtend

B&B administraties en belastingen

(Na winstbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

 

 

 

  

 

ACTIVA

 

MATERIELE VASTE ACTIVA

31-12-2020

 

31-12-2019

-Verbouwing verblijven

4 828

 

1 032

-Inventaris

2 470

 

995

 

TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA

 

7 298

 

 

2 027

TOTAAL VASTE ACTIVA

7 298

 

2 027

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

-Voorraden

-Debiteuren

- 7 718

 

- 8 375

-Overige vorderingen en overlopende activa

4 000

 

-

 

 

11 718

 

 

8 375

Liquide middelen

11 595

 

2 357

 

 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

 

 

23 313

 

 

 

10 732

 

TOTAAL ACTIVA

 

30 612

 

 

12 759

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen accountantscontrole toegepast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

STICHTINGSVERMOGEN

31-12-2020

 

31-12-2019

-Overige reserve

30 130

 

12 475

 

30 130

 

12 475

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

30 130

 

12 475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN

 

-Crediteuren

-Overige schulden en overlopende passiva

481

-

 

284

-

 

 

481

 

 

284

TOTAAL PASSIVA

30 612

 

12 759

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen accountantscontrole toegepast

 

WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 01 JANUARI 2020 TOT EN MET 31 DECEMBER 2020

 

 

 

 

31-12-2020

 

31-12-2019

Inkomsten

96 087

 

90 241

Inkoopkosten

( 13 527)

 

( 8 770)

 

Opbrengsten

 

82 560

 

 

81 471

 

Vrijwilligers- en overige vergoeding

 

9 765

 

 

14 078

Huisvestingskosten

28 524

 

35 895

Afschrijvingen

387

 

326

Vervoerskosten

17 968

 

23 883

Overige lasten

7 937

 

6 667

 

Som der lasten

 

64 582

 

 

80 849

 

Resultaat voor financiële lasten

 

17 978

 

 

622

 

Financiële(baten)/ lasten

 

322

 

 

242

 

Resultaat financiële (baten) & lasten

 

322

 

 

242

 

Resultaat

 

17 655

 

 

380

 

 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

 

Reptielenopvang Zwanenburg is een stichting met haar statutaire vestigingsplaats Zwanenburg.

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

 

Algemeen

 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Materiële vaste activa

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op historische uitgaafprijs verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur of wanneer lager, de marktwaarde.

 

 

Vorderingen

 

De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

 

Algemeen

 

Met inachtneming van de vorenstaande waarderingsgrondslagen wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde diensten en de kosten en andere lasten over het boekjaar, opgenomen tegen de werkelijk bestede bedragen. Hierbij worden winsten verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd en verliezen in het jaar waarin deze worden geconstateerd.

 

Afschrijvingen

 

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op onderstaande percentages van de verkrijgingsprijs:

 

Inventaris : 20%

 

 

Belastingen

De stichting is niet belastingplichtig.

.

 

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

 

 

VASTE ACTIVA

 

Materiële vaste activa

 

Boekwaarde

Aanschaf

Afschrijving

Boekwaarde

 

31-12-2019

 

 

31-12-2020

 

Verbouwing verblijven

1 032

3 796

-

4 828

Inventaris

995

1 862

387

2 470

 

2 027

5 658

387

7 298

 

 

 

 

LIQUIDE MIDDELEN

 

 

 

 

 

 

 

2020

2019

Kas

 

 

300

815

Bank

 

 

11 295

1 542

 

 

 

 

11 595

 

2 357

 

 

 

STICHTINGSVERMOGEN

 

 

 

 

 

 

overige reserves

 

 

 

2020

 

2019

stand per 01 januari Uitgekeerd dividend Resultaat boekjaar

 

 

12 475

- 17 655

12 095

- 380

 

 

 

30 130

12 475

 

TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2020Inkomsten

 

 

2020

 

2019

Verkopen voer

15 447

 

12 350

Uitgevoerde ritten

58 192

 

60 531

Ontvangen donaties

9 630

 

10 664

Ontvangen afstandsvergoeding

85

 

105

Ontvangen subsidie (o.a. Dierenlot en DOA)

12 503

 

6 000

Overige ontvangsten

231

 

590

 

96 087

 

90 241

 

 

 

 

 

Overige lasten

2020

 

2019

Reis- en verblijfkosten

423

 

1 629

Telefoon- en internetkosten

1 273

 

1 338

Automatiseringskosten

916

 

490

Kantoorkosten

1 416

 

366

Verzekeringskosten

1 448

 

1 469

Overige- en algemene kosten

2 462

 

1 375

 

7 937

 

6 667

 

 

Toelichting vrijwilligers

 

het bestuur bestaat uit vrijwilligers die conform art. 4 van de statuten geen vergoeding ontvangen. De chauffeurs ontvangen de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding. Er zijn geen personen in dienst van de stichting.