REPTIELENOPVANG ZWANENBURG
FINANCIEEL JAARVERSLAG
31 DECEMBER 2023
REPTIELENOPVANG ZWANENBURG
FINANCIEEL JAARVERSLAG
31 DECEMBER 2023
INHOUD Pagina
VERKLARING 2 - 3
BALANS 4 - 5
WINST- EN VERLIESREKENING 6
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING 7 - 8
TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023 9
TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023 10
- 2 -
Het bestuur van de
Reptielenopvang Zwanenburg
Zwanenburgdijk 493
1161 NX ZWANENBURG
Nieuw-Vennep, 31 mei 2024
Geacht bestuur,
1. VERKLARING
Opdracht
Ingevolge uw opdracht heb ik het financieel verslag 2023 van Stichting Dierenhulpdienst
Nederland h/o Reptielenopvang Zwanenburg te Zwanenburg samengesteld op basis van de
door verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die
gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming.
Werkzaamheden
Wij hebben onze samenstellingopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder Standaard 4410 ‘Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie’. De in
dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken,
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid
van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de
door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen
verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij het verslag samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9
Boek 2 BW.
- 3 -
2. ALGEMEEN
2.1 Doelstelling van de stichting;
 Opvangen van reptielen en bijzondere dieren en bemiddelen naar gespecialiseerde
opvangcentra van dieren die niet onder onze doelgroep vallen.
 Vangen (of assisteren bij vangst) van reptielen en bijzondere dieren en bemiddelen naar
gespecialiseerde opvangcentra van dieren die niet onder onze doelgroep vallen. Hierbij
werken we vaak nauw samen met dierenambulance , Dierenbescherming , politie en
gemeenten.
 In enkele gevallen herplaatsen van dieren -met toestemming van afstandsnemer- doch
onder strenge voorwaarden
 Educatie over dieren binnen onze doelgroep bieden
 Informatie geven over dieren binnen onze doelgroep aan een ieder die dat behoeft
 Medewerking verlenen aan betere wetgeving omtrent dieren binnen onze doelgroep
 Uiteraard dierenbescherming , in de breedste zin van het woord.
.
2.2 Bestuur
In de verslagperiode bestond het bestuur uit de voorzitter J. Oudhoff, secretaris R.J. Dumont en
penningmeester M. Boerop.
2.3 Overige informatie
De stichting is in 2010 opgericht met de naam Stichting Dierenhulpdienst Nederland maar
treed naar buiten onder de naam Reptielenopvang Zwanenburg en is ingeschreven bij de kamer
van koophandel onder nummer 50607405. De Stichting heeft de ANBI status, het RSIN
nummer is 822832781.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend
B&B administraties en belastingen
- 4 -
REPTIELENOPVANG ZWANENBURG
(Na winstbestemming)
BALANS PER 31 DECEMBER 2023
31-12-2023 31-12-2022
€ €
ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
-Verbouwing verblijven 19 077- 21 590
-Inventaris 1 829 2 041
TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA 20 906- 23 631
TOTAAL VASTE ACTIVA 20 906- 23 631
VLOTTENDE ACTIVA
-Voorraden 1 900 -
-Debiteuren 9 437 4 466
-Overige vorderingen en overlopende activa 2 094- 2 090
13 431- 6 556
Liquide middelen 12 549- 21 140
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 25 979- 27 696
TOTAAL ACTIVA 46 885- 51 327
Geen accountantscontrole toegepast
- 5 -
REPTIELENOPVANG ZWANENBURG
31-12-2023 31-12-2022
€ €
PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
-Overige reserve 26 209- 25 460
26 209- 25 460
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 26 209- 25 460
VOORZIENING
Vooruitontvangen subsidie 20 000- 24 000
TOTAAL VOORZIENING 20 000- 24 000
KORTLOPENDE SCHULDEN
-Crediteuren 676- 1 867
-Overige schulden en overlopende passiva - -
676- 1 867
TOTAAL PASSIVA 46 885- 51 327
Geen accountantscontrole toegepast
- 6 -
REPTIELENOPVANG ZWANENBURG
WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 01 JANUARI 2023
TOT EN MET 31 DECEMBER 2023
31-12-2023 31-12-2022
€ €
Inkomsten 110 496- 108 771
Inkoopkosten ( 24 084) ( 32 507)
Opbrengsten 86 412- 76 264
Vrijwilligers- en overige vergoedingen 6 620- 6 717
Huisvestingskosten 41 927- 33 183
Afschrijvingen 2 725- 2 959
Vervoerskosten 19 219- 20 012
Overige lasten 14 700- 13 711
Som der lasten 85 191- 76 583
Resultaat voor financiële lasten 1 221 ( 318)
Financiële(baten)/ lasten 472 397
Resultaat financiële (baten) & lasten 472 397
Resultaat 749 ( 716)
- 7 -
REPTIELENOPVANG ZWANENBURG
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING
Reptielenopvang Zwanenburg is een stichting met haar statutaire vestigingsplaats Zwanenburg.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op historische uitgaafprijs verminderd met
lineaire afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur of wanneer lager, de
marktwaarde.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde verminderd met noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
- 8 -
REPTIELENOPVANG ZWANENBURG
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Met inachtneming van de vorenstaande waarderingsgrondslagen wordt het resultaat bepaald als
het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde diensten en de kosten en andere lasten
over het boekjaar, opgenomen tegen de werkelijk bestede bedragen. Hierbij worden winsten
verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd en verliezen in het jaar waarin deze
worden geconstateerd.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op onderstaande percentages van
de verkrijgingsprijs:
Inventaris : 20%
Verbouwing : 10%
Belastingen
De stichting is niet belastingplichtig.
.
- 9 -
REPTIELENOPVANG ZWANENBURG
TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Boekwaarde Aanschaf Afschrijving Boekwaarde
31-12-2023 31-12-2023
€ € € €
Verbouwing verblijven 21 590 - 2 513 19 077
Inventaris 2 041 - 212 1 829
23 631 - 2 725 20 906
Er is in 2020 gestart met de verbouwing van de verblijven, door Corona is dit vertraagd, eind
2021 weer opgestart en in 2022 afgerond. Afschrijving over de verbouwing vindt plaats in 10
jaar.
LIQUIDE MIDDELEN
2023 2022
€ €
Kas 145 2 503
Bank 12 404 18 637
12 549- 21 140
STICHTINGSVERMOGEN
2023 2022
overige reserves € €
stand per 01 januari 25 460- 26 176
Uitgekeerd dividend - -
Resultaat boekjaar 749 ( 716)
26 209- 25 460
- 10 -
REPTIELENOPVANG ZWANENBURG
TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING PER
31 DECEMBER 2023
Inkomsten
2023 2022
€ €
Verkopen voer 33 407- 18 830
Uitgevoerde ritten 39 472- 62 958
Ontvangen donaties 13 218 -15 347
Ontvangen afstandvergoeding - 100
Ontvangen subsidie (o.a. Dierenlot en DOA) 23 846- 11 215
Overige ontvangsten 553 321
110 496- 108 771
2023 2022
Overige lasten € €
Reis- en verblijfkosten 28 274
Telefoon- en internetkosten 1 072- 1 449
Automatiseringskosten 1 439- 1 856
Kantoorkosten 2 707- 1 459
Verzekeringskosten 3 284- 3 341
Overige- en algemene kosten 6 170- 5 333
14 700 13 711
Toelichting vrijwilligers
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die conform art. 4 van de statuten geen vergoeding
ontvangen. De chauffeurs ontvangen de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding. Er zijn
geen personen in dienst van de stichting.