Voorstellen

Het Bestuur

Oprichter R.J.Dumont
Voorzitter J.Oudhoff
Secretaris  R.J.Dumont
Penningmeester  M.Boerop
Toezicht bestuur P.Key
 
Vrijwillige Medewerkers
Opvang beheer R.J.Dumont 
Hoofd dierverzorging /gekwalificeerd dierverzorger / stagebegeleider Aequor / SBB / gifslangen verzorger R.J.Dumont
Gekwalificeerd dierverzorger

P.Key

Olle

Joop

Q+O trainee + dierverzorger

Dierverzorger / stagebegeleidster SBB / BHV

Dierverzorger / stagebegeleider SBB / BHV / gifslangen verzorger

Assistent Dierverzorger

Assistent dierverzorger

Assistent dierverzorger

Assistent dierverzorger

Olle

Bianca

 Torben

 

 

Johnny

 

Vrijwilligers

Bianca, Olle , Patrick , Rob,  Joop , Robert ,  Kayleigh, Thijs,  John, Torben, Zuzanne , Mirthe

Taken
Woordvoerder pers R.J.Dumont
Administratie Sanda Botoaca
Public Relations R.J.Dumont 
Website R.J.Dumont 

 Chauffeurs diervervoer                      Ben , Peter , Rob , Leon

 Administratie                                       Sanda

Stagiairs        Salomé , Maaike
 
Junior vrijwilligers    Tara , Vader en Joep , Suzanna , Leon
Dierenarts
Peter Leyfeldt Dierenkliniek Haarlem Oost in Haarlem/ Piet Hellemans en Marno Wolters

Wij zijn ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

Ons bestuur is geheel vrijwillig en krijgt geen betalingen anders dan eventuele werkelijk gemaakte kosten tijdens werkzaamheden voor de Stichting
Artikel 4 van onze statuten zegt:

 1. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vakantiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  (Praktisch gezien is er geen vergoeding voor bestuursleden!)


Artikel 6 van onze statuten zegt: 

 1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

Onze chauffeurs zijn de enigen die een vrijwilligersvergoeding krijgen vanwege het feit dat zij soms meerdere dagen van huis voor werkzaamheden, deze vergoeding is maximaal het toegestane bedrag van €150,- per maand !

Toezicht bestuur Patrick Key houdt beslissingen van het bestuur in de gaten op legitimiteit en haalbaarheid.

RSIN 822832781

Stichting Dierenhulpdienst Nederland is in 2010 opgericht  als overkoepelende organisatie en staat ook wel bekend onder de naam Reptielenopvang Zwanenburg.
Onder SDN vallen ook de dierenambulances  die betaalde ritten voor bedrijven of justitie rijden. SDN huisvest en bekostigd de reptielenopvang.

Stichting TCN Animal Resque is in april 1999 opgericht nadat de oprichter en huidige voorzitter al sinds 1983 op minder officiële basis diverse dieren opving. Inmiddels zijn wij erkend door- of werken we samen met de benodigde instanties door geheel Nederland.
Wij zijn erkend opslaghouder voor Madagascar Grondboa’s (Acantrophis Dumerilli) .

Momenteel werken wij onder de naam Stichting Dierenhulpdienst Nederland en staan bekend als Reptielenopvang Zwanenburg.

Het (post)adres is: Zwanenburgerdijk 493   1161 NX Zwanenburg
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 14.00 uur ,zaterdag 10.00 – 13.00 uur.
Zondag en maandag gesloten, voor noodgevallen 06 24227225.

In de loop der jaren hebben vele zéér gemotiveerde vrijwilligers geholpen om de opvang vorm te geven , waarvoor een woord van dank!

Voor de duidelijkheid: WIJ VERKOPEN GEEN DIEREN die opgevangen zijn!
Wel herplaatsen wij dieren en vragen daarvoor een bijdrage van €15,00 voor de kosten bij dieren die niet onder de Cites wetgeving vallen. Dieren die hier wel onder vallen, worden herplaatst tegen €35,00 aan kosten.

Herplaatste dieren worden GEEN eigendom en mogen niet verkocht, geruild of vergeven worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opvang.

Doelstelling van de stichting;

 • Opvangen van reptielen en bijzondere dieren en bemiddelen naar gespecialiseerde opvangcentra van dieren die niet onder onze doelgroep vallen.
 • Vangen (of assisteren bij vangst) van reptielen en bijzondere dieren en bemiddelen naar gespecialiseerde opvangcentra van dieren die niet onder onze doelgroep vallen.Hierbij werken we vaak nauw samen met dierenambulance , Dierenbescherming , politie en gemeenten.
 • In enkele gevallen herplaatsen van dieren -met toestemming van afstandsnemer- doch onder strenge voorwaarden
 • Educatie over dieren binnen onze doelgroep bieden
 • Informatie geven over dieren binnen onze doelgroep aan een ieder die dat behoeft
 • Medewerking verlenen aan betere wetgeving omtrent dieren binnen onze doelgroep
 • Uiteraard dierenbescherming , in de breedste zin van het woord

 

 In de afgelopen jaren heeft Reptielenopvang Zwanenburg voor vele gemeenten in geheel Nederland gevonden- en gedumpte dieren opgevangen, maar ook afstandsdieren en crisisopvang.

2016 totaal 127 dieren

2017 totaal 114 dieren

2018 totaal 279 dieren

2019 totaal 187 dieren

Wij hebben in 2019 Workshops  (lessen in herkenning en vangen van reptielen gegeven aan) ;
Dierenambulance Velsen (2 groepen - 2 avonden)
Dierenambulance Alphen a/d Rijn (2 groepen - 2 avonden)
Deze Workshops zijn geheel gratis voor dierenambulances!

 

Prognose voor de aankomende jaren:

Kosten voor de opvang worden jaarlijks hoger, soms enkele duizenden procenten i.v.m. nieuwe regels ! Daarom is een accurate prognose extreem moeilijk.
Hieronder een overzicht van iets inzichtelijker zaken:
Inkomsten inclusief subsidie en samenwerkingsovereenkomsten per jaar 88.000,-
Uitgaven totaal ongeveer                                                                   100.000,-
Giften/donatie's                                                                                   3.000,-
Fondswerving via actie's                                                                       1.500,-
Kantoorartikelen                                                                                  1.500,-
Overige kosten (auto's verzekeringen stroom e.d.)                                 40.000,-
Huur beloningskosten en beheerskosten                                               45.000,-
Voorgenomen reserveringen i.v.m. kosten ontheffingen etc.                     5.000,-

 

In de aankomende jaren zullen wij meer professionaliseren om de regelgeving bij te houden of voor te blijven.
Uiteraard blijven we stagiairs opleiden dierverzorging, veterinair , wild-live maar hopen ook met dierenartsen te kunnen blijven werken. Onze vrijwilligers zullen cursussen volgen om te voldoen aan scholingsverplichtingen.
Wij hopen mee te mogen werken aan wetgeving die dierenwelzijn verbetert , maar primair vangen wij dieren op die gevonden zijn, gedumpt zijn of om andere redenen niet meer gehouden kunnen worden.
Zeker als de huidige lijn van wetgeving wordt aangehouden, zullen wij ons meer en meer moeten voorbereiden op meer binnenkomende dieren en deze dieren zullen ook meer medische problemen- en kosten met zich mee brengen.

Cijfers 2018
Kolommenbalans
*** BALANS ***
Vaste activa
100 Computers en overige apparatuur 1.631,44
105 Afschrijving computers en overige apparat... 310,44
Totaal Vaste activa 1.631,44 310,44
Vorderingen
1300 Debiteuren 5.838,61
Totaal Vorderingen 5.838,61
Liquide middelen
1000 Kas 8.426,30 1100 ABN AMRO 606 7994
86 1.525,16 1298 Kruisposten
Totaal Liquide middelen 9.951,46
Kortlopende schulden
1500 Crediteuren 5.397,50
Totaal Kortlopende schulden 5.397,50
Tussenrekeningen
2100 Tussenrekening balans 4.287,76
2130 Onbekende betalingen
Totaal Tussenrekeningen 4.287,76
*** VERLIES & WINST ***
Verkopen en donaties
8002 Verkopen insecten of knaagdieren (voer) 1.653,08
8004 Verkopen vrijgesteld 58.887,28
8100 Ontvangen donaties 5.411,75
8101 Ontvangen subsidie (o.a. DOA) 15.221,98
8105 Afstandsvergoeding 1.405,00

Totaal Verkopen en donaties 82.579,09
Inkopen
1.101,547000 Inkopen overig 6.432,39
7002 Inkopen voer 301,567003 Inkopen medicatie
Totaal Inkopen 7.835,49
Afschrijvingskosten
310,444600 Afschrijving computers en overige apparat...
Totaal Afschrijvingskosten 310,44
Pagina: 113-03-19 5:35:11
Omschrijving Credit Debet Credit
Verlies & Winst Eindbalans
Reptielenopvang Zwanenburg
Debet
Periode: 01-01-2018 t/m 31-12-2018 Kolommenbalans
Vrijwilligerskosten (personeel)
3.080,604025 Vrijwillersbetalingen 5.695,00
4030 Vakatiegeld 60,00
4035 Reiskostenvergoeding vrijwilligers 265,29
4080 Kantinekosten
Totaal Vrijwilligerskosten (personeel) 9.100,89
Huisvestingskosten
20.400,004100 Huurkosten 3.250,00
4120 Energiekosten 7.852,214140 Overige huisvestingskosten
Totaal Huisvestingskosten 31.502,21
Vervoerskosten
2.407,444400 Onderhoudskosten vervoermiddelen 7.945,95
4401 Brandstofkosten vervoermiddelen 136,02
4402 Parkeerkosten vervoermiddelen 1.652,39
4405 Overige kosten vervoermiddelen (o.a. we... 10.521,78
4410 Leasekosten Crafter
Totaal Vervoerskosten 22.663,58
Overige- en algemene kosten
361,414200 Reis- en verblijfkosten 841,41
4315 Telefoon- en internetkosten 255,09
4320 Automatiseringskosten 211,72
4330 Kantoorbenodigdheden 35,70
4331 Porti- en verzendkosten 1.602,26
4340 Verzekeringskosten 309,724500 Algemene kosten
Totaal Overige- en algemene kosten 3.617,31
Financiële baten en lasten
3,014502 Betalingsverschillen 120,35
9020 Bank- en transactiekosten 9990 Memoriaal
Totaal Financiële baten en lasten 123,36
82.579,0975.153,28
7.425,81
82.579,09
17.421,51 9.995,70
82.579,09 17.421,51
7.425,81
17.421,51
TOTAAL
RESULTAAT
TOTAAL GENERAAL
Pagina: