Voorstellen

Het Bestuur

Oprichter R.J.Dumont
Voorzitter J.Oudhoff
Secretaris  R.J.Dumont
Penningmeester  M.Boerop
Toezicht bestuur P.Key
 
Vrijwillige Medewerkers
Opvang beheer R.J.Dumont /Bianca Oudhoff / Joop Oudhoff / Torben Touwslager
Hoofd dierverzorging /gekwalificeerd dierverzorger / stagebegeleider Aequor / SBB / gifslangen verzorger / BHV /certificaat Herpeten T.Touwslager
Gekwalificeerd dierverzorger

P.Key/

Q+O trainee + dierverzorger

Dierverzorger / stagebegeleidster SBB / BHV/certificaat herpeten

Dierverzorger /certificaat herpeten

Assistent Dierverzorger

Assistent dierverzorger

Assistent dierverzorger

Assistent dierverzorger

 

 

Olle

Bianca

Joop

Robert 

Marjon

Boris

 

 

 

Vrijwilligers

Bianca, Olle , Patrick , Rob,  Joop , Robert ,  Kayleigh, Thijs, Torben , Marjon , Boris , Beppie , Desiree , Priscilla, Stefan , Francisca

Taken
Woordvoerder pers R.J.Dumont
Administratie Sanda Botoaca
Public Relations R.J.Dumont 
Website R.J.Dumont 

 Chauffeurs diervervoer                      Ben , Peter , Rob , Desiree en Priscilla

 Administratie                                       Sanda

Stagiairs       Wouter, Brent, Jente , Bart , Ruben , Ralph , Asmara , Danny , Maaike , Kyra
 
Junior vrijwilligers    Tara , Jeanot en Joep , Suzanna , Leon , Yoen , Suzanne 
Dierenarts
Peter Leyfeldt Dierenkliniek Haarlem Oost in Haarlem/ Piet Hellemans en Marno Wolters

Wij zijn ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

Ons bestuur is geheel vrijwillig en krijgt geen betalingen anders dan eventuele werkelijk gemaakte kosten tijdens werkzaamheden voor de Stichting
Artikel 4 van onze statuten zegt:

 1. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vakantiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  (Praktisch gezien is er geen vergoeding voor bestuursleden!)


Artikel 6 van onze statuten zegt: 

 1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

Onze chauffeurs zijn de enigen die een vrijwilligersvergoeding krijgen vanwege het feit dat zij soms meerdere dagen van huis voor werkzaamheden, deze vergoeding is maximaal het toegestane bedrag van €180,- per maand !

Toezicht bestuur Patrick Key houdt beslissingen van het bestuur in de gaten op legitimiteit en haalbaarheid.

RSIN 822832781

Stichting Dierenhulpdienst Nederland is in 2010 opgericht  als overkoepelende organisatie en staat ook wel bekend onder de naam Reptielenopvang Zwanenburg.
Onder SDN vallen ook de dierenambulances  die betaalde ritten voor bedrijven of justitie rijden. SDN huisvest en bekostigd de reptielenopvang.

Stichting TCN Animal Resque is in april 1999 opgericht nadat de oprichter en huidige voorzitter al sinds 1983 op minder officiële basis diverse dieren opving. Inmiddels zijn wij erkend door- of werken we samen met de benodigde instanties door geheel Nederland onder de naam dierenhulpdienst Nederland.
Wij zijn erkend opslaghouder voor Madagascar Grondboa’s (Acantrophis Dumerilli) .

Momenteel werken wij onder de naam Stichting Dierenhulpdienst Nederland en staan bekend als Reptielenopvang Zwanenburg.

Het (post)adres is: Zwanenburgerdijk 493   1161 NX Zwanenburg
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 14.00 uur ,zaterdag 10.00 – 13.00 uur.
Zondag en maandag gesloten, voor noodgevallen 06 24227225.

In de loop der jaren hebben vele zéér gemotiveerde vrijwilligers geholpen om de opvang vorm te geven , waarvoor een woord van dank!

Voor de duidelijkheid: WIJ VERKOPEN GEEN DIEREN die opgevangen zijn!
Wel herplaatsen wij dieren en vragen daarvoor een bijdrage van €15,00 voor de kosten bij dieren die niet onder de Cites wetgeving vallen. Dieren die hier wel onder vallen, worden herplaatst tegen €35,00 aan kosten.

Herplaatste dieren worden GEEN eigendom en mogen niet verkocht, geruild of vergeven worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opvang.

Doelstelling van de stichting;

 • Opvangen van reptielen en bijzondere dieren en bemiddelen naar gespecialiseerde opvangcentra van dieren die niet onder onze doelgroep vallen.
 • Vangen (of assisteren bij vangst) van reptielen en bijzondere dieren en bemiddelen naar gespecialiseerde opvangcentra van dieren die niet onder onze doelgroep vallen.Hierbij werken we vaak nauw samen met dierenambulance , Dierenbescherming , politie en gemeenten.
 • In enkele gevallen herplaatsen van dieren -met toestemming van afstandsnemer- doch onder strenge voorwaarden
 • Educatie over dieren binnen onze doelgroep bieden
 • Informatie geven over dieren binnen onze doelgroep aan een ieder die dat behoeft
 • Medewerking verlenen aan betere wetgeving omtrent dieren binnen onze doelgroep
 • Uiteraard dierenbescherming , in de breedste zin van het woord

 

 In de afgelopen jaren heeft Reptielenopvang Zwanenburg voor vele gemeenten in geheel Nederland gevonden- en gedumpte dieren opgevangen, maar ook afstandsdieren en crisisopvang.

2016 totaal 127 dieren

2017 totaal 114 dieren

2018 totaal 279 dieren

2019 totaal 187 dieren

Wij hebben in 2019 Workshops  (lessen in herkenning en vangen van reptielen gegeven aan) ;
Dierenambulance Velsen (2 groepen - 2 avonden)
Dierenambulance Alphen a/d Rijn (2 groepen - 2 avonden)
Deze Workshops zijn geheel gratis voor dierenambulances!

 

Prognose voor de aankomende jaren:

Kosten voor de opvang worden jaarlijks hoger, soms enkele duizenden procenten i.v.m. nieuwe regels ! Daarom is een accurate prognose extreem moeilijk.
Hieronder een overzicht van iets inzichtelijker zaken:
Inkomsten inclusief subsidie en samenwerkingsovereenkomsten per jaar 95.000,-
Uitgaven totaal ongeveer                                                                   102.500,-
Giften/donatie's                                                                                   4.000,-
Fondswerving via actie's                                                                       1.500,-
Kantoorartikelen                                                                                  2.000,-
Overige kosten (auto's verzekeringen stroom e.d.)                                 42.000,-
Huur beloningskosten en beheerskosten                                               47.000,-
Voorgenomen reserveringen i.v.m. kosten ontheffingen etc.                     6.000,-

 

In de aankomende jaren zullen wij meer professionaliseren om de regelgeving bij te houden of voor te blijven.
Uiteraard blijven we stagiairs opleiden dierverzorging, veterinair , wild-live maar hopen ook met dierenartsen te kunnen blijven werken. Onze vrijwilligers zullen cursussen volgen om te voldoen aan scholingsverplichtingen.
Wij hopen mee te mogen werken aan wetgeving die dierenwelzijn verbetert , maar primair vangen wij dieren op die gevonden zijn, gedumpt zijn of om andere redenen niet meer gehouden kunnen worden.
Zeker als de huidige lijn van wetgeving wordt aangehouden, zullen wij ons meer en meer moeten voorbereiden op meer binnenkomende dieren en deze dieren zullen ook meer medische problemen- en kosten met zich mee brengen.

REPTIELENOPVANG ZWANENBURG FINANCIEEL JAARVERSLAG 31 DECEMBER 2019

INHOUD Pagina
VERKLARING 2 - 3
BALANS 4 - 5
WINST- EN VERLIESREKENING 6
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING 7 - 8
TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 9
TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019 10

Het bestuur van de Reptielenopvang Zwanenburg Zwanenburgdijk 493 1161 NX ZWANENBURG Nieuw-Vennep, 29 juni 2020 Geacht bestuur, 1. VERKLARING Opdracht Ingevolge uw opdracht heb ik het financieel verslag 2019 van Stichting Dierenhulpdienst Nederland h/o Reptielenopvang Zwanenburg te Zwanenburg samengesteld op basis van de door verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming. Werkzaamheden Wij hebben onze samenstellingopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 ‘Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie’. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij het verslag samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

2. ALGEMEEN 2.1 Doelstelling van de stichting; • Opvangen van reptielen en bijzondere dieren en bemiddelen naar gespecialiseerde opvangcentra van dieren die niet onder onze doelgroep vallen. • Vangen (of assisteren bij vangst) van reptielen en bijzondere dieren en bemiddelen naar gespecialiseerde opvangcentra van dieren die niet onder onze doelgroep vallen. Hierbij werken we vaak nauw samen met dierenambulance , Dierenbescherming , politie en gemeenten. • In enkele gevallen herplaatsen van dieren -met toestemming van afstandsnemer- doch onder strenge voorwaarden • Educatie over dieren binnen onze doelgroep bieden • Informatie geven over dieren binnen onze doelgroep aan een ieder die dat behoeft • Medewerking verlenen aan betere wetgeving omtrent dieren binnen onze doelgroep • Uiteraard dierenbescherming , in de breedste zin van het woord. . 2.2 Bestuur In de verslagperiode bestond het bestuur uit de voorzitter J. Oudhoff, secretaris R.J. Dumont en penningmeester M. Boerop. 2.3 Overige informatie De stichting is in 2010 opgericht met de naam Stichting Dierenhulpdienst Nederland maar treed naar buiten onder de naam Reptielenopvang Zwanenburg en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 50607405. De Stichting heeft de ANBI status, het RSIN nummer is 822832781. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend B&B administraties en belastingen

REPTIELENOPVANG ZWANENBURG (Na winstbestemming)
BALANS PER 31 DECEMBER 2019 31-12-2019 31-12-2018 € €
ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA -
Verbouwing verblijven 1 032 - -Inventaris 995 1 321
TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA 2 027 1 321
TOTAAL VASTE ACTIVA 2 027 1 321
VLOTTENDE ACTIVA -Voorraden - - -Debiteuren 8 375 5 839 -
Overige vorderingen en overlopende activa - 382 8 375 6 221 Liquide middelen 2 357 9 951
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 10 732 16 172 TOTAAL ACTIVA 12 759 17 493

REPTIELENOPVANG ZWANENBURG 31-12-2019 31-12-2018 € € PASSIVA STICHTINGSVERMOGEN -
Overige reserve 12 475 12 095 12 475 12 095
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 12 475 12 095
KORTLOPENDE SCHULDEN -Crediteuren 284 5 398 -
Overige schulden en overlopende passiva - - 284 5 398
TOTAAL PASSIVA 12 759 17 493 

REPTIELENOPVANG ZWANENBURG WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 01 JANUARI 2019 TOT EN MET 31 DECEMBER 2019 31-12-2019 31-12-2018 € € Inkomsten 90 241 82 579 Inkoopkosten ( 8 770) ( 7 835) Opbrengsten 81 471 74 744 Vrijwilligers- en overige vergoeding 14 078 9 101 Huisvestingskosten 35 895 31 502 Afschrijvingen 326 310 Vervoerskosten 23 883 22 664 Overige lasten 6 667 3 617 Som der lasten 80 849 67 194 Resultaat voor financiële lasten 622 7 549 Financiële(baten)/ lasten 242 123 Resultaat financiële (baten) & lasten 242 123 Resultaat 380 7 426

REPTIELENOPVANG ZWANENBURG ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING Reptielenopvang Zwanenburg is een stichting met haar statutaire vestigingsplaats Zwanenburg. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op historische uitgaafprijs verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur of wanneer lager, de marktwaarde. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

REPTIELENOPVANG ZWANENBURG GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Met inachtneming van de vorenstaande waarderingsgrondslagen wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde diensten en de kosten en andere lasten over het boekjaar, opgenomen tegen de werkelijk bestede bedragen. Hierbij worden winsten verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd en verliezen in het jaar waarin deze worden geconstateerd. Afschrijvingen De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op onderstaande percentages van de verkrijgingsprijs: Inventaris : 20% Belastingen De stichting is niet belastingplichtig.

REPTIELENOPVANG ZWANENBURG TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Boekwaarde Aanschaf Afschrijving Boekwaarde 31-12-2018 31-12-2019 € € € € Verbouwing verblijven - 1 032 - 1 032 Inventaris 1 321 - 326 995 1 321 1 032 326 2 027 LIQUIDE MIDDELEN 2019 2018 € € Kas 815 8 044 Bank 1 542 1 907 2 357 9 951 STICHTINGSVERMOGEN 2019 2018 overige reserves € € stand per 01 januari 12 095 4 669 Uitgekeerd dividend - - Resultaat boekjaar 380 7 426 12 475 12 095

TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2019 Inkomsten 2019 2018 € € Verkopen voer 12 350 1 653 Uitgevoerde ritten 60 531 58 887 Ontvangen donaties 10 664 5 412 Ontvangen afstandsvergoeding 105 1 405 Ontvangen subsidie (o.a. DOA) 6 000 15 222 Overige ontvangsten 590 - 90 241 82 579 2019 2018 Overige lasten € € Reis- en verblijfkosten 1 629 361 Telefoon- en internetkosten 1 338 841 Automatiseringskosten 490 255 Kantoorkosten 366 247 Verzekeringskosten 1 469 1 602 Overige- en algemene kosten 1 375 310 6 667 3 617 Toelichting vrijwilligers het bestuur bestaat uit vrijwilligers die conform art. 4 van de statuten geen vergoeding ontvangen. De chauffeurs ontvangen de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding. Er zijn geen personen in dienst van de stichting.